Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ACADEMY

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Elevation Academy: De organisatie/sportschool ten behoeven van freerunning en freerungerelateerde activiteiten. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland met KVK nummer 87534959, postadres Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA Enschede.)
1.2 Freeruncursus: 36 lessen/trainingen in de periode van september tot en met juni in het eerstvolgend jaar, verzorgd door een docent van Elevation Academy.
1.3 Inschrijfformulier freeruncursus: de overeenkomst tussen Elevation Academy en de deelnemer of diens ouder/verzorger/voogd, waarmee Elevation Academy zich verplicht een freeruncursus te verzorgen en de deelnemer of diens ouder/verzorger/voogd zich verplicht die freeruncursus te betalen.
1.4 Deelnemer: ieder persoon door wie het inschrijfformulier is ondertekend of die zich heeft ingeschreven voor de periode of deel van de periode.
1.5 Periode: de periode van september t/m augustus gedurende welke 36 lessen/trainingen worden aangeboden.
1.6 Overige diensten: hieronder wordt verstaan alle freerun gerelateerde activiteiten waaronder: workshops, clinics, optredens, feestjes, evenementen, shows etc.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Elevation Academy.
2.2 Door deel te nemen aan een les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.INSCHRIJVING
3.1 Door inschrijving bij de Elevation Academy stemt de deelnemer (hierna “deelnemer” genoemd) in met deze algemene voorwaarden.
3.2 Inschrijving is mogelijk voor personen van 4 jaar en ouder.
3.3 Inschrijving vindt plaats door het invullen en indienen van het inschrijfformulier op de website van de Elevation Academy.
3.4 Inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijf formulier.
3.5 De Elevation Academy behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van reden.
3.6 De inschrijf is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
3.7 Er kunnen maximaal 2 gratis proeflessen worden gevolgd. Na het volgen van de proeflessen is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website.

4. FREERUNCURSUS EN OPZEGTERMIJN
4.1 De freerun overeenkomst wordt afgesloten voor een eerste periode van 12 maanden, 6 maanden, of 1 maand.
4.2 Een overzicht van de lessen is te vinden op de website van Elevation Academy.
4.3 De freeruncursus overeenkomst heeft een minimale loopduur van 12 maanden, 6 maanden of 1 maand en is tussentijds niet opzegbaar.
4.2 Na het volbrengen van de eerste periode van 12 maanden, 6 maanden of 1 maand is de inschrijving maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
4.3 Het opzeggen van het gekozen abonnement dient te worden gedaan voor de 1e van de nieuwe maand. (voorbeeld: is het formulier op 2 september ingevuld? dan wordt óók oktober nog in rekening gebracht!)
4.4 Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (e-mail) via info@elevationacademy.nl
4.5 Tot opzegging wordt de overeenkomst (na het volbrengen van de 12 maanden, 6 maanden of 1 maand) stilzwijgend, maandelijks verlengd.
4.6 Elevation Freerun Academy heeft het recht deelnemer de toegang tot een les te ontzeggen indien deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, veiligheidsregels en/of medisch of gedragsmatig niet in staat is om de lessen te volgen zonder restitutie van het lesgeld.
4.7 Elevation Freerun Academy heeft als uitgangspunt al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren.
4.8 Bij ziekte of afwezigheid van de docent(e) zal er gezocht worden naar vervanging, indien vervanging niet mogelijk is zal de les indien mogelijk worden verzet en zal de leerling of diens ouder/verzorger/voogd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.
4.9 Indien Elevation Freerun Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elevation Freerun Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. HUISREGELS EN VEILIGHEIDSREGELS
5.1 Indien deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft of zwanger is, dient de leerling of zijn of haar ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.
5.2 Er zijn geen specifieke kledingvoorschriften, wel moet deelnemer gepast en fatsoenlijk gekleed gaan.
5.3 De deelnemer dient zich ten allen tijde te houden aan de aanwijzingen en instructies van de docent.
5.4 De deelnemer dient zich te houden aan de veiligheidsinstructies en gedragsregels zoals door de instructeur worden verstrekt, én zoals deze op het bord “EF Academy huisregels” vermeld staan.
5.5 Het dragen van geschikte kleding en schone (zaal) schoenen tijdens de freerunninglessen is verplicht.
5.6 Schade aan materialen of accommodatie als gevolg van onjuist gebruik of gedrag van deelnemer zal op hem/haar verhaald worden.

6. BETALING, INCASSO EN TARIEVEN
6.1 Het door de deelnemer verschuldigde lesgeld per maand verschilt per gekozen abonnement en staat vermeld op onze website.
6.2 Betaling geschied via automatische incasso naar het onderstaande bankrekeningnummer. IBAN: NL51 RABO 0320 9240 25 te name van Elevation Freerun. (het moederbedrijf van de Academy)
6.3 Het lid gaat ermee akkoord dat de betaling van het lidmaatschapsgeld automatisch wordt geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer.
6.4. Indien de incasso niet kan worden uitgevoerd, is Elevation Academy gerechtigd om de betaling op een later moment alsnog te incasseren.
6.5 Bij een herhaalde stornering (om diverse redenen)  brengt Elevation Freerun (Academy) administratiekosten in rekening. Deze bedragen €6,95
6.6 Incasso’s zullen worden afgeschreven in de eerste 10 dagen van de nieuwe maand voor de desbetreffende maand. (De contributie van september word in de september afgeschreven, etc.)
6.7 Er is geen restitutie mogelijk voor aangeschafte abonnementen/strippenkaarten.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijk conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) volledig op eigen risico.
7.2 Elevation Academy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de deelnemer, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.
7.3 Deelnemen is geheel op eigen risico. Elevation Academy is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Ook is Elevation Academy niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

8. OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Voorafgaand aan een nieuwe periode worden de nieuwe data, tijden en tarieven van de lessen/trainingen bekendgemaakt via de website van Elevation Academy.
8.2 Elevation Academy behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen.
8.3 Elevation Academy behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van de lessen/trainingen te publiceren.
8.4 Deelnemers en bezoekers dienen zich gedurende het verblijf in het pand te houden aan de huisregels en veiligheidsregels van Elevation Academy.
8.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht locatie.
8.6 Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de deelnemer (Ouder(s), verzorger(s), voogd bespreken.
8.7 Wijzigingen in de algemene voorwaarden, gaan “aan de start van elke nieuwe periode” van kracht voor alle deelnemers. Hetzij nieuwe of bestaande deelnemers.

9. SLOTBEPALINGEN
9.1 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Elevation Academy is gevestigd.
9.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet

10. OVERIGE DIENSTEN
10.1 De bovenstaande algemene voorwaarden en huisregels zijn geldig voor iedereen die als deelnemer & bezoeker de Elevation Academy betreedt.
10.2 Bij het afnemen van alle overige freerunning gerelateerde activiteiten waaronder: een workshop, clinic, show, optreden, evenementen of een feest, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Na het akkoord gaan met de offerte, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Tot 4 weken voor de workshop is annuleren kosteloos.
– Tot 2 weken voor de workshop bedraagt annuleren 50% van het totaalbedrag.
– Tot 7 dagen voor de workshop bedraagt annuleren 100% van het totaalbedrag.